บริการ Repeaterวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือผ่านสถานีทวนสัญญาณ

เป็นบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือผ่านสถานีทวนสัญญาณ เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ ที่ต้องการติดต่อสื่อสารเฉพาะกิจ
ในข่ายระบบของตนเอง สามารถติดตั้งสถานีแม่ข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ณ สำนักงานของผู้เช่า และเป็นผู้ควบคุมติดต่อสื่อสารกับลูกข่ายในการ
รับ-ส่ง ทั้งแบบมือถือ
ติดตั้งในยานพาหนะ และติดตั้งประจำที่โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม มีบริการให้เลือกใช้ 3 แบบดังนี้

1. แบบมือถือ (HANDHELD) รัศมีติดต่อสื่อสาร ประมาณ 15 กิโลเมตร ภายในสถานี
2. แบบติดตั้งในยานพาหนะ (MOBILE) รัศมีติดต่อสื่อสาร ประมาณ 35 กิโลเมตร ภายในสถานี
3. แบบติดตั้งประจำที่ (DISPATCHER) รัศมีติดต่อสื่อสาร ประมาณ 40-70 กิโลเมตรภายในสถานี

อัตราค่าบริการ

>> ค่าประกันการใช้เครื่อง 5,000 บาท
>> ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มี, ใช้, ตั้ง ตามอัตรา กสทช.กำหนด

ค่าเช่าใช้บริการ

>> แบบใช้งานผ่านสถานีทวนสัญญาณ 900 บาท/เครื่อง/เดือน 
>> แบบติดต่อตรงและติดต่อผ่านสถานีทวนสัญญาณได้ทั้ง 2 ทาง  1,200 บาท/เครื่อง/เดือน

เอกสารประกอบขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ

กรณีผู้ขอใช้บริการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ส่งเอกสารเพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
72 อาคาร CAT Tower ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย 0 2104 1337 , 0 2104 1338

รายละเอียดเพิ่มเติม

CAT Contact Center โทร.1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)