บริการ Private Personal

วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจส่วนบุคคล

เป็นบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจส่วนบุคคล เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารเฉพาะกิจในข่ายระบบของตนเอง สามารถติดตั้งสถานีแม่ข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ณ สำนักงานของผู้เช่า และเป็นผู้ควบคุมติดต่อสื่อสาร กับลูกข่ายในการรับ-ส่ง ทั้งแบบมือถือ
ติดตั้งในยานพาหนะ และติดตั้งประจำที่โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม มีบริการให้เลือกใช้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบมือถือ (HANDHELD) รัศมีติดต่อสื่อสาร ประมาณ 15 กิโลเมตร ภายในสถานี
2. แบบติดตั้งในยานพาหนะ (MOBILE) รัศมีติดต่อสื่อสาร ประมาณ 35 กิโลเมตร ภายในสถานี
3. แบบติดตั้งประจำที่ (DISPATCHER) รัศมีติดต่อสื่อสาร ประมาณ 40-70 กิโลเมตรภายในสถานี

อัตราค่าใช้บริการ

>> ค่าประกันการใช้เครื่อง 20,000 บาท
>> ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มี, ใบอนุญาตให้ใช้, ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ตามอัตรา กสทช. กำหนด

ค่าเช่าใช้บริการ

>> ค่าเช่าเครื่อง 400 บาท/เครื่อง/เดือน 
>> ค่าใช้บริการ 1 ช่องสัญญาณ 500 บาท/เครื่อง/เดือน
>> ค่าใช้บริการมากกว่า 1 ช่องสัญญาณ 300 บาท/เครื่อง/เดือน
>> ค่าบำรุงรักษา 100 บาท/เครื่อง/เดือน

ผู้ใช้บริการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์เอง

  ค่าประกันการใช้เครื่อง/อุปกรณ์ ได้รับการยกเว้นเป็นระยะเวลา 30 เดือน นับตั้งแต่ วันที่สัญญามีผลบังคับใช้

การให้บริการ

ผู้ใช้บริการจัดซื้อเครื่องเอง
- บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดหาเครื่องให้เช่า โดยผู้เช่าใช้บริการชำระค่าเช่าใช้บริการรายเดือน
 
เอกสารประกอบขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

กรณีผู้ขอใช้บริการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ส่งเอกสารเพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
72 อาคาร CAT Tower ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย 0 2104 1337 , 0 2104 1338

รายละเอียดเพิ่มเติม

CAT Contact Center โทร.1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)