บริการ Handleheld Radio

  

วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือ

เป็นบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือ เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ ที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารเฉพาะกิจในข่ายระบบของตนเอง รัศมีทำการ ประมาณ 1-3 กิโลเมตร
ใช้ได้ภายในบริเวณสถานประกอบการ

อัตราค่าใช้บริการ

>> ค่าประกันการใช้เครื่อง 10,000 บาท/เครื่อง
>> ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มี, ใบอนุญาตให้ใช้, ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ตามอัตรา กสทช. กำหนด

ค่าเช่าใช้บริการ

>> ค่าเช่าเครื่อง 500 บาท/เครื่อง/เดือน 
>> ค่าใช้บริการ 1 ช่องสัญญาณ 300 บาท/เครื่อง/เดือน 
>> ค่าใช้บริการมากกว่า 1 ช่องสัญญาณ 300 บาท/เครื่อง/เดือน

ผู้ใช้บริการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์เอง

  ค่าประกันการใช้เครื่อง/อุปกรณ์ ได้รับการยกเว้นเป็นระยะเวลา 20 เดือน นับตั้งแต่ วันที่สัญญามีผลบังคับใช้
>> ค่าใช้บริการ 1 ช่องสัญญาณ 400 บาท/เครื่อง/เดือน 
>> ค่าใช้บริการมากกว่า 1 ช่องสัญญาณ 300 บาท/เครื่อง/เดือน

เอกสารประกอบขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

กรณีผู้ขอใช้บริการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ส่งเอกสารเพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
72 อาคาร CAT Tower ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย 0 2104 1337 , 0 2104 1338

รายละเอียดเพิ่มเติม

CAT Contact Center โทร.1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)