บริการ Digital Display

Digital display

บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบติดตามตัว

เป็นระบบวิทยุติดตามตัว ที่ใช้เรียกติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือ หน่วยงานของผู้เช่าใช้เอง
เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ช่วยอำนวยความสะดวก ในการเรียกส่งข้อความ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข
ตัวอักษร หรือรับส่งสัญญาณเรียกได้อย่างเดียว แล้วแต่ชนิดของบริการ โดยจัดตั้งเป็นข่ายการติดต่อ
ที่สำนักงานของผู้เช่าใช้ และผู้เช่าใช้เป็นผู้ควบคุมการติดต่อข่าวสารเอง โดยมีรัศมีทำการภายในบริเวณ
สำนักงานของผู้ใช้ โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม มีบริการ ดังนี้

วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบติดตามตัวระบบตัวเลข และ /หรือตัวอักษร

: ค่าใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ทั้งแม่ข่าย และลูกข่ายรวมกัน)
- ใช้ตั้งแต่ 21 เครื่องขึ้นไป 280 บาท/เครื่อง/เดือน
- ใช้น้อยกว่า 21 เครื่อง 300 บาท/เครื่อง/เดือน
- ค่าประกันการใช้เครื่อง/อุปกรณ์ 20,000 บาท/กลุ่ม
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งสถานี(แม่ข่าย) ตามอัตรา กสทช.
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้มี, ให้ใช้ ตามอัตรา กสทช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
72 อาคาร CAT Tower ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา บางรัก 10500
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย 0 2104 1337 , 0 2104 1338

รายละเอียดเพิ่มเติม

CAT Contact Center โทร.1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)